De snel veranderende samenleving vraagt van ons als school dat wij meebewegen. Centraal staat de vraag: hoe wil jij in de wereld staan? Kinderen met verschillende culturele achtergronden bezoeken onze school. Wij ontmoeten elkaar, spelen en leren samen; de wereldburgers van de toekomst!

“We spreken ieder kind aan op zijn of haar unieke talenten, zodat alle kinderen kunnen groeien.”

Stevige basis

Goed onderwijs staat centraal: bij de inrichting van ons onderwijs zorgen we allereerst voor een stevige basis. We hechten veel waarde aan de kernvakken, zoals taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Zo is er bij kleuters met een taalachterstand ruimte voor voorschoolse en vroegschoolse educatie en werken we door de hele school heen met piramide-vraagstukken, waarbij kinderen van ‘weten’ naar ‘doen’ gaan.
Ons onderwijs is klassikaal georganiseerd en in iedere groep werken de kinderen op niveaus. Ze kunnen – naast het basisaanbod – de herhaling van het basisaanbod volgen, of het verrijkingsaanbod. Vanaf groep 4 werken de kinderen met tablets en krijgen ze Engels.

‘Onze toekomstige wereldburgers weten hun weg te vinden in een internationale, digitale samenleving.’

Onderzoekend leren

Onderwijs zit in alle facetten: niet alleen in de bovengenoemde kerndoelen, maar juist ook in de maatschappelijke context. Daarom zit er een levende kern in onze school: we zijn altijd in beweging en rusten alle kinderen uit met de vaardigheden voor de veranderende samenleving. Bij dit eigentijds onderwijs staan wetenschap, techniek en ondernemerschap centraal. Op dit moment werken wij schoolbreed aan deze thema’s.

Een leven lang leren

Dit voorbeeld laat ook het belang van creëren zien. In ons onderwijs is er veel ruimte voor kinderen om zich te uiten, om zich te verwonderen en om te creëren. Zo vinden er om de paar weken Klassenshows plaats met zang, dans en toneel. Alle kinderen doen mee en alle ouders zijn van harte welkom om te komen kijken.

Deze optredens bereiden de kinderen tijdens de lessen voor, onder begeleiding van de leraar. Tijdens de lessen is er daarnaast veel aandacht voor bijvoorbeeld handarbeid en tekenen. We stimuleren kinderen om te leren en te ontwikkelen, op een prettige en positieve manier.