Wij zorgen voor passend onderwijs. Dat betekent dat wij inzetten op de beste ontwikkelingskansen voor iedere leerling. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, voor de leerling die extra hulp nodig heeft op reken-, taal- of sociaal-emotioneel gebied en voor het kind dat meer- of hoogbegaafd is.

‘Bij ons mogen kinderen hun eigen eigenheid ontdekken, vormgeven en inzetten. Kortom: zijn wie je bent!’

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Het SOP is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is voor ons het uitgangspunt bij:

  • het inrichten van ons onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • het bepalen van de grenzen van de zorg.
  • het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom de zorgplicht en passend onderwijs.

Arrangementen
Voor sommige kinderen is extra ondersteuning of uitdaging nodig. Scholen stellen hiervoor zelf zogenaamde arrangementen voor hun leerlingen op. Per kind kijken we waar en hoe we een passend onderwijsaanbod het beste kunnen realiseren. Dat kan door het bieden van hulp die een school zelf in huis heeft, zoals extra aandacht bij het leren lezen of rekenen of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Het kan ook gaan om zwaardere vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Bij de Vivente-groep, waarvan Het Carillon deel uitmaakt, hebben we alle kennis en ervaring in huis om uw kind passend onderwijs aan te bieden.

‘Wij dagen kinderen uit altijd het beste uit zichzelf te halen binnen de eigen mogelijkheden.’

Lees hieronder meer over:

  •     Uitdagend onderwijs binnen Het Carillon
  •     EUREKA-lessen op VO
  •     Pluslessen Rekenen bij Talentstad
  •     Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs

Uitdagend onderwijs binnen Het Carillon
Op Het Carillon gaan we uit van de talenten van ieder kind. Ieder kind is een parel, die je – bij wijze van spreken – moet oppoetsen om te blijven stralen. Wij ‘poetsen ze op’ door ze uit de dagen in hun eigen kracht en eigenheid. We werken in iedere klas in drie niveaugroepen. Zo kunnen kinderen niet alleen het basisaanbod volgen, maar ook het verrijkingsaanbod of de herhaling van het basisaanbod. Daarnaast hebben we verschillende onderwijsondersteuners in de school die met kinderen werken die extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig hebben. Het Carillon is een brede school die continu in beweging is, ook door samen te werken met partners als SportService Zwolle, Travers, de Stadkamer en de Muzerie. Op die manier bieden we een gevarieerd en uitdagend lesaanbod.

Eureka-lessen
De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Het risico op onderpresteren is dan groot. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat een kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de Vivente-scholen is er de mogelijkheid om Eureka-lessen te volgen. Alleen leerlingen die gescreend zijn, komen hiervoor in aanmerking. In zes blokken van vijf lessen ontvangen deze leerlingen passend onderwijs op een aantal scholen uit het Voortgezet Onderwijs. Deze lessen dagen kinderen uit hun grenzen te verleggen en stimuleren een onderzoekende houding. De lessen zijn niet alleen gericht op onthouden, begrijpen en toepassen, maar vooral ook op analyseren, evalueren en creëren. Doordat de leerlingen in de Eureka-lessen andere kinderen ontmoeten die eenzelfde manier van leren hebben, worden ze uitgedaagd tot samen leren en samenwerken, iets wat voor veel Eureka-leerlingen geen vanzelfsprekendheid is.

Pluslessen Rekenen
Voor leerlingen van wie de verwachting is dat zij een vmbo-basis-advies krijgen, bieden wij de Pluslessen Rekenen bij Talentstad aan. Deze Pluslessen dagen de kinderen op hun eigen niveau uit, enthousiasmeren hen en dragen bij aan meer zelfvertrouwen. De kinderen gaan een middag per week naar Talentstad en voeren dan opdrachten uit die bij hun niveau passen. Onder andere de omgeving stimuleert de kinderen tot het onbevangen vragen stellen en durven experimenteren.

Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs
Wij zetten ons in voor de ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen. Soms lukt dat niet (meer) binnen onze eigen scholen. Dan kunnen wij, in overleg met de ouders/verzorgers, een verwijzing aanvragen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO of SO) bij de Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid (CTT). Aanmelden gaat altijd via de school. Ouders kunnen hun kind niet rechtstreeks aanmelden bij de CTT.

Het Samenwerkingsverband PO 2305 beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling toelaatbaar is tot het (S)BO. Wanneer u het niet met deze beslissing eens bent, kunt u schriftelijk een klacht indienen:

Samenwerkingsverband 2305PO
Postbus 290
8000AG Zwoll
info@2305PO.nl